Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CATERINGU DIETETYCZNEGO PRZEZ GET FIT CATERING SP. Z O.O.

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę cateringową Get Fit Catering sp. z o.o. (dalej „Get Fit”) mającą swoją siedzibę na ul. Środkowej 31 w Rusiec (05-300), powiat Pruszków i stanowi integralną część umowy, jaką zawiera składający zamówienie z Get Fit.

§2 ZAMÓWIENIE

Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie”) jest przygotowanie i dostawa posiłków w ramach usługi cateringu dietetycznego na określoną liczbę dni przez Get Fit. Klient składając Zamówienie wybiera: rodzaj zestawu dietetycznego (dalej „Zestaw”), kaloryczność diety oraz liczbę dni świadczenia usług, zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej Get Fit.

W ramach Zestawu każdy posiłek (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) pakowany jest w oddzielny, szczelnie zamknięty pojemnik. Na pojemnikach znajduje się etykieta zawierająca informację o rodzaju posiłku. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową, na której znajduje się naklejka z danymi adresowymi klienta. Posiłki spakowane w czarne pojemniki nadają się do podgrzania wyłącznie w kuchenkach mikrofalowych (przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną). Przezroczyste pojemniki (butelki, kubki) nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach. Szczegółowe informacje dot. składu i podgrzewania posiłków znajdują się na kartce z Menu, która codziennie zamieszczana jest w torbie.

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Get Fit oraz kliknięcie przycisku „Wyślij”.

Po otrzymaniu formularza zamówienia, pracownik Get Fit kontaktuje się z klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia od Get Fit za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera: dane klienta, datę złożenia Zamówienia, rodzaj wybranego Zestawu, adres dostawy, daty poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne informacje dla zamawiającego.

Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ww. terminie jest równoznaczne z akceptacją treści potwierdzenia Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia klient zobowiązany jest do przelewu opłaty za Zamówienie na rachunek bankowy Get Fit prowadzony przez mBank S.A.:

79 1140 2004 0000 3602 8180 7509

Zamówienia, dla których ztesięgowano płatność od klienta na koncie Get Fit lub otrzymano potwierdzenie przelewu za Zamówienie od klienta w dzień roboczy do godz. 12.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego. Potwierdzenia przelewów należy wysyłać na adres e-mail: biuro@getfit.waw.pl

Zamówienia, dla których zaksięgowano płatność od klienta na koncie Get Fit lub otrzymano potwierdzenie przelewu za Zamówienie od klienta po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia. Potwierdzenia przelewów należy wysyłać na adres e-mail: biuro@getfit.waw.pl

Biuro Get Fit przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W tych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 22 247 86 77 lub 790 757 157.

Poza informacjami wymaganymi podczas składania Zamówienia, zamawiający zobowiązany jest poinformować Get Fit o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji z diety lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Przyjęcie Zamówienia nie oznacza udzielenia przez Get Fit zapewnienia, że świadczone usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie zamawiającego.

Po dokonaniu płatności przez zamawiającego, nie ma możliwości anulowania Zamówienia oraz zwrotu wpłaconej kwoty tytułem realizacji zamówienia. Get Fit dopuszcza jedynie możliwość przekazania wartości zamówienia na innego odbiorcę.

Składający Zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

§4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania jego potwierdzenia poprzez przelew bankowy na podstawie otrzymanej wraz z potwierdzeniem Zamówienia faktury pro-forma.

W przypadku nieotrzymania płatności za Zamówienie, Get Fit nie zrealizuje Zamówienia.

Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją Zamówienia na warunkach podanych w potwierdzeniu Zamówienia.

Na życzenie klienta Get Fit wystawi fakturę VAT. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy dostarczyć na e-mail: biuro@getfit.waw.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mail podany przy zamówieniu.

Cennik usług zamieszczony jest na stronie internetowej Get Fit.

§5 DOSTAWA

Dostawy Zamówień odbywają się:

w godzinach porannych od poniedziałku do soboty w godzinach pomiędzy 2:00 – 9:00 (adresy na terenie Warszawy)

w godzinach wieczornych od niedzieli do piątku w godzinach pomiędzy 17:00 – 24:00
na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

Dostawy poranne w sobotę obejmują posiłki na sobotę i niedzielę.

Dostawy wieczorne odbywają się dzień wcześniej tj. dostawa na poniedziałek odbywa się w niedzielę wieczorem, a dostawa na wtorek w poniedziałek wieczorem. Z kolei dostawa na sobotę i niedzielę realizowana jest w piątek wieczorem.

Klient uprawniony jest do dostarczenia dodatkowych informacji ułatwiających realizację dostawy (np. kod do domofonu / bramy).

Cennik dostaw zamieszczony jest na stronie internetowej Get Fit.

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do jego odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością, uniemożliwiającą dostarczenie Zestawu – Zamówienie uważa się za skutecznie doręczone.

Klient nie jest powyższym wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy, jednak nie później niż do godziny 16:00 dnia poprzedzającego dostawę Zestawu. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem 790 757 157.

Dla zmian, które dotyczą soboty, niedzieli i poniedziałku prosimy o przekazanie informacji do godziny 12:00 w piątek.

Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 5.6. i 5.7. nie zostaną zrealizowane.

Terminy dostaw na dni świąteczne (z wyjątkiem niedziel) będą dostarczane z wyprzedzeniem na adres e-mail klienta podany przy składaniu zamówienia.

W przypadku niedostarczenia Zestawu z winy Get Fit, Get Fit zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia okresu Zamówienia o jeden dzień.

§6 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy, zgodnie z zasadami określonymi w §5. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez klienta od Get Fit potwierdzenia zmiany Zamówienia.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 13.00 2 dni robocze przed planowaną datą zawieszenia Zamówienia.

O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Get Fit telefonicznie pod nr tel. 790 757 157 w godzinach 9:00-17:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@getfit.waw.pl

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§7 REKLAMACJE

W przypadku niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@getfit.waw.pl

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie stwierdzenia przez Get Fit, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z Zamówieniem, Get Fit poinformuje klienta o nieuwzględnieniu reklamacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, przedstawiając uzasadnienie.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest Get Fit. Zmiany danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z Get Fit. W ten sam sposób można również usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial